Voor goed bestuur

WWW vierde 12 april 2016 het 2e lustrum met een goed bezocht mini-symposium.
Thema: "de dienende gemeente"

Lustrum symposium

symposium "de gemeente: voor ons en door ons"

Op 12 april 2016 was het zover, Raadhuis De Paauw stroomde vol met totaal zo’n 70 genodigden en gasten, om met WWW het 10-jarig bestaan te vieren.

WWW was vereerd met de aanwezigheid van Burgemeester Jan Hoekema, wethouders Inge Zweerts de Jong en Leo Maat en Secretaris Hélène Oppatja.

Na een ontvangst met koffie en taartjes, begon in de Raadzaal het programma. Voorzitter John May heette iedereen hartelijk welkom en kondigde oprichters Michiel Rahusen en Dick van Galen Last van deze oudste en grootste lokale partij aan. Zij vertelden over de oprichting met de nodige humor en relativering. Het lukte WWW met een enthousiast team en een goede campagne om van niets met 6 zetels in de Raad te komen. Wassenaar had duidelijk genoeg van de VVD. WWW ging formeren en met wethouder Arie van der Lee werd een College gevormd van WWW met CDA, D66, Groen Links en PvdA. Dit College viel helaas, na toch al veel bereikt te hebben, na 21/2 jaar vanwege de plannen om Valkenburg vol te bouwen. WWW heeft, van toen af in de oppositie, toch vaak een zeer duidelijke inbreng.

Hierna kregen Gemma Post en Jan Blank, schrijvers van het boek “de dienende gemeente”, het woord over het onderwerp van de avond. Zij schilderden de emancipatie van gemeentes van heersend tot dienend, maar constateerden, dat de meeste van de 400 Nederlandse gemeenten nog in de onderste regionen blijven hangen van de Participatieladder, die opklimt van Informeren via 4 tussenstappen tot het Utopia van Zelfbestuur (daarbij te denken aan het eigen beheer van buurtvoorzieningen etc.). En Wassenaar is hier geen uitzondering op. Jan Blank toonde aan, dat er op het gebied van (evenwichtige) Wassenaarse financiën nog het nodige te wensen blijft.

zij eindigden met: “Tien gouden regels voor de lokale overheid”.

We pikken er enkele uit: *Verplaats U in burger of ondernemer *Kies voor openheid, transparantie, verschaf inzicht *Van informeren naar meebeslissen/meebesturen

*Laat zien welke richting de Gemeente opgaat.

Deze “tien gouden regels” kreeg iedereen na afloop mee naar huis, het zou heel mooi zijn als de Wassenaarse politiek er naar wil handelen!

Tot slot een stelling, waar WWW zich volledig in kan vinden: DE GEMEENTE: DAT ZIJN WIJ!!

Philip Leembrugge

Voorzitter van de avond was John May

Michiel Rahusen en Dick van Galen last beten het spits af

In een onderhoudende samenspraak gaven Michiel en Dick, als oprichters van de partij, een kleine historische terugblik op het ontstaan van WatWassenaarWil.

Uit onvrede over gevoerd gemeentebeleid indertijd (denk aan ondermeer de actie “groen voor poen”, wateroverlast, een zeer sterke stijging van de ozb en het feit dat inwoners nauwelijks werden betrokken bij besluitvorming over hen rakende zaken) vroeg dit duo zich af of het mogelijk was een plaatselijke partij op te richten die in de gemeenteraad de belangen van de inwoners van Wassenaar wel op adequate wijze kon behartigen.

Een race tegen de klok volgde, waarin vóór 1 dec een nieuwe partij moest worden ingeschreven in het kiesregister van de gemeente, daarvóór nog statuten gemaakt moesten worden en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel gedaan moest worden. Zij besloten ieder 40 bekenden te bellen of te mailen om vast te stellen of het idee van een nieuwe lokale politieke partij voldoende draagvlak had om verder te gaan. Het resultaat: een overweldigende meerderheid (80%) zei ja, goed idee, 65 % gaf aan lid te willen worden van de partij en ca 25 % was bereid een donatie te geven om de oprichtingskosten te financieren. De statuten werden op 29 november bij de notaris getekend en ook de deadline met de gemeente werd gehaald.

WWW ging van start! In het persbericht in de Wassenaarse Krant van 6 december 2005 werden de doelstellingen vermeld zoals die tot op de dag van vandaag gelden.

Een kleine kerngroep, met in het bijzonder Andreas Mol, werd gevormd. Zij stelden het verkiezingsprogramma samen en een campagneteam van ongeveer 14 man die publiciteit en acties voor de verkiezingen voorbereidden. Een hectische tijd volgde: de eerste ALV, samenstellen van een kandidatenlijst, vaststellen van het verkiezingsprogramma. Ondertussen wierp het campagneteam zich met groot enthousiasme op kraamdagen, huis aan huis folderen, persberichten in lokale en landelijke media.

Op 6 maart 2006 waren de verkiezingen en de rest “is history”: De verkiezingen werden voor WWW een ongekend succes. De partij won 6 van de 21 zetels in de raad met als gevolg dat een coalitie gevormd kon worden met CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Na meerdere sollicitatiegesprekken met ervaren wethouders van buiten Wassenaar droeg WWW Arie van der Lee voor als wethouder met onder andere financien in de portefeuille. Het was de eerste keer dat iemand van buiten Wassenaar een wethouderspost bekleedde: kwaliteit boven partijbelang. Na ongeveer 2 1/2 jaar kwam er een eind aan de coalitie toen WWW voor de keuze stond vóór het plan Valkenburg te kiezen en in de coalitie te blijven of de wens van de Wassenaarse burgers te volgen. WWW koos ervoor trouw te blijven aan haar principes en stemde tegen het plan Valkenburg. De belangrijkste thema’s van WWW toen, zijn ook nu nog actueel: Valkenburg, de zelfstandigheid van ons dorp, begrotingsdiscipline, en bovenal openheid, een dienende gemeente en democratie.

Tien gouden regels voor de dienende overheid

1.​ Denk "outside-in"; verplaats u in burger of ondernemer Allereerst gaat het erom door de ogen van burger en onderneming naar de eigen organisatie, naar het eigen functioneren van bestuurder en ambtenaar te kijken. Beantwoord de vraag: is de burger, de onderneming naar tevredenheid geholpen. Heeft de gemeente in de dienstverlening hun verwachting overtroffen.

2.​ Straal plezier uit; dienende opstelling Dit betreft de ommekeer van superieure, dienstgunnende instantie naar een beleefde dienende gemeente. Vanuit het besef, dat de gemeente (gebied, gemeenschap, apparaat) er is door en voor de burgers en ondernemingen. Laat de dienende opstelling de boventoon voeren, ook al is het onmogelijk het iedereen steeds naar de zin te maken.

3.​ Leg uit waarom dingen gaan zoals ze gaan Ambtelijke procedures zijn vaak door wetten en regels voorgeschreven en lijken vaak ongewoon lang te duren. Verklaar de gang van zaken en leg uit waarom en hoelang een bepaalde procedure gaat duren. En zorg ook, dat het voor elkaar komt!

4.​ Kies voor openheid, transparantie, verschaf inzicht Wees open over hoe de gemeentelijke organisatie in elkaar steekt, over wie verantwoordelijk is voor wat, over de besluitvorming, over informatiestromen, over geldstromen. Zorg voor openheid in het ambtelijk en bestuurlijk handelen. Verschaf inzicht in de gang van zaken in het gemeentelijk apparaat: van informatieverkrijging, besluit, uitvoering tot en met afhandeling.

5.​ Afspraak is afspraak! Kom afspraken na! Belofte maakt schuld. Een eerste vereiste is, dat de lokale overheid beloften aan burgers en ondernemingen nakomt, op tijd en juist. Beloof geen dingen, die niet zijn waar te maken. Geen "kluitjes in het riet". Afspraak is afspraak!

6.​ Zorg voor bereikbaarheid Burgers en ondernemingen zijn tijdens en dikwijls ook buiten kantooruren aan het werk. Toch zullen ze meer dan nu toegang wensen tot de gemeentelijke diensten, zowel in persoon (afhalen paspoort), als elektronisch. Zorg ervoor, dat de gemeentelijke dienstverlening bereikbaar en toegankelijk is. Dat betreft openingstijden, gebouwen en de "sociale media".

7.​ Leg verantwoording af! Van burgemeester tot loketbeambte is iedereen er zich van bewust, dat de ogen van burgers en ondernemingen voortdurend op hen zijn gericht. Leef de “plan & control” discipline na om op elk gewenst moment helder en simpel verantwoording te kunnen afleggen over het gemeentelijk en/of individueel handelen.

8. ​Beantwoord vragen: kort en bondig, tijdig Burgers en ondernemingen kunnen over allerlei onderwerpen en op diverse manieren vragen stellen. Beantwoord alle vragen van burgers en ondernemingen kort en bondig, helder en zonder omhaal of ontwijkingen. Vooral ook prompt en als een antwoord meer tijd vergt, vermeld hoe lang het gaat duren en zorg dat het antwoord er komt.

9.​ Van informeren naar meebeslissen/meebesturen Veelal worden burgers en ondernemingen achteraf geïnformeerd over de besluiten, die hun gemeente over diverse zaken neemt. Gemeenten organiseren inspraakavonden om in een behoefte te voorzien. Toch voelen burgers en ondernemingen zich vaak weinig betrokken bij hun gemeente. Organiseer de informatieverstrekking en de besluitvormingstrajecten zo, dat burgers en ondernemingen maximaal hun inbreng uitoefenen. Altijd met terugkoppeling van de uitslag en/of besluit en tenslotte over de uitvoering ervan.

10.​ Laat zien welke richting de gemeente opgaat Laat zien wat de raad voor ogen staat betreffende de ontwikkeling van de gemeente de komende jaren en geef burgers en ondernemingen daarin een stem. Hoe ziet de gemeente eruit over bijvoorbeeld vijftien, twintig jaar? Betrek burgers en ondernemingen in het bepalen van de richting voor gemeenschap, gebied en gemeentelijk apparaat. Geef daartoe inzicht in de financiën. Zorg voor regelmatige terugkoppeling over de planuitvoering. En ook in de bijsturing.

Bron: "De dienende gemeente, Door ons, voor ons"​ Gemma J. Post-Dijkstra en Jan Blank; Reed Business bv, Amsterdam, 2009

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.