Voor goed bestuur

WWW webarchief.

Wie Wat Waarom

Archief op alfabet en onderwerp

Wij gaan oude onderwerpen verplaatsen naar het archief op het moment dat ze niet meer actueel zijn, maar nog wel interessant om na te lezen.

De onderwerpen zullen alfabetisch gerangschikt staan.

Andreas Mol, in memoriam

Andreas had vanaf het begin een warm hart voor Wat Wassenaar Wil. Hij was een buitengewoon creatieve persoonlijkheid die aan Wat Wassenaar Wil tijdens de campagnes en de outlay van het partijblad Bijblijven een bijzonder kenmerkend gezicht heeft gegeven.
Veel van zijn creatieve uitingen zijn Wat Wassenaar Wil bijgebleven zoals het campagne busje met het grote oor er op of de fraaie folders en brochures met spitse wervende teksten en ook de verkiezingsposters met de verkiezingsthema's "Samen trekken we de kar".
En in 2012 heeft hij de slogan voor de campagne bedacht "Help Wassenaar aan een goed bestuur", een slogan die nog steeds actueel is. Het bekende logo van WWW is ook van zijn hand.

Hij heeft zich al te vaak belangenloos ingezet voor Wat Wassenaar Wil.
Wij zullen Andreas niet snel vergeten.

 

Ganzenhoek Bos. 2016

WatWassenaarWil is voor behoud van zoveel mogelijk groen in Wassenaar en omgeving en dus ook voor het behoud van het Ganzenhoekbos.

Het Duinwaterleidingsbedrijf (nu Dunea), wilde 20 jaar geleden alle bomen omzagen en het gebied terugbrengen in de staat zoals het was in 1850. Alle Oostenrijkse dennen moesten weg. Het waren allochtone bomen en die zouden hier niet horen. Na felle protesten van de bevolking heeft het Duinwaterleidingbedrijf bakzeil gehaald. Het bos staat er nog.
Staatsbosbeheer wil komend najaar ca 60 tot 80 % van de dennenbomen kappen.
Argumenten: De Provincie heeft het gebied aangewezen als duinbos. Staatbosbeheer meent dat daarom door de provincie de opdracht is gegeven het bos om te vormen naar een zo soortenrijk mogelijk duinbos, dat ook op de lange termijn blijft bestaan. Staatsbosbeheer zelf wil daarbij een vergroting van het aantal loofbomen en er dient uitdunning plaats te vinden. Bovendien zijn het allochtone bomen (staan er al ruim 80 jaar), die horen er niet thuis. En het hout levert geld op.
Een verschil met 20 jaar geleden is (gelukkig) dat Dunea iets geleerd heeft en het nu helemaal niet eens is met Staatsbosbeheer. Zij hebben al laten weten niet mee te willen werken aan de voorgenomen houtkap.

WatWassenaarWil begrijpt dat enige uitdunning moet plaatsvinden om dennen en grondbegroeing ruimte te geven. Maar met het kappen tot 80% van de bomen kan je eerder spreken van kaalslag dan van zorgvuldig bosbeheer. Hout kan ook in jaarlijkse tranches verkocht worden. Dat is duurzaam beheer.

WatWassenaarWil vindt dat onvoldoende is aangetoond dat de kap van zoveel bomen in één keer nodig is. En het duingebied terugbrengen naar de situatie van 1850 is wel heel onwerkelijk.

De Stichting Behoud Ganzenhoekbos heeft inmiddels honderden handtekeningen ontvangen van bezorgde burgers die daar recreeren en niet in een kale vlakte willen wandelen en sporten. Onnodig worden de belangen van het Natura 2000 gebied en de gebruikers van het Ganzenhoekbos geschaad.

WatWassenaarWil roept het gemeentebestuur en alle politieke partijen op te luisteren naar die honderden bezorgde burgers en op grond van het algemeen belang, - behoud van toerisme, recreatie en natuur - met spoed de nodige stappen te ondernemen richting de minister van Economische Zaken en de Provincie.

Generaal Winkelman bouw. 2016

Democratische besluitvorming, daar moet Wassenaar op kunnen bouwen.

 

Al jaren ligt het terrein waar het oude zwembad stond braak. Vorige colleges van Burgemeester en wethouders wilden hier woningbouw. Na veel moeite hebben de omwonenden bereikt dat zij hun mening mogen geven over de plannen. De gemeenteraad heeft voor nieuwbouw een aantal randvoorwaarden vastgesteld. Het moet een bouwplan worden met woningen die passen in de omgeving. Daarbij moeten de koop- en huurprijzen bijdragen aan een goede verdeling in het dorp. Om die reden besloot de gemeenteraad een maximale koopprijs van € 350.000 en een huurprijs van € 700 – € 900 per maand vast te stellen. Gelet op de ligging van de woningen is uitgangspunt dat deze geschikt moeten zijn voor senioren.

Op basis van de door de raad vastgestelde randvoorwaarden publiceerde het college op 1 oktober 2015 dat geïnteresseerde ontwikkelaars zich konden aanmelden voor 22 oktober 2015. Op 5 april 2016 gunde het college de ontwikkelopdracht aan een projectontwikkelaar.
In het plan komen alleen koopappartementen van ca. een halfmiljoen tot 1 miljoen euro. (en heel misschien een locatie voor huisartsen). Het verbaast WatWassenaarWil dat de wethouder de gemeenteraad over de enorme afwijking van de uitgangspunten niet informeerde.

WatWassenaarWil begrijpt de teleurstelling van de Federatie voor Ouderen over het niet nakomen van de gemaakte afspraken.
Met elkaar hebben we afspraken gemaakt en heeft de gemeenteraad een besluit genomen. Het college doet vervolgens iets heel anders. Dit is niet de manier hoe goede ontwikkelingen tot stand komen. Bovendien wekt dit de suggestie dat er niet transparant gewerkt wordt.

Op zijn minst had de wethouder bij een dergelijke grote afwijking de raad daarover moeten informeren en beargumenteren.

Daarom heeft WatWassenaarWil gevraagd de plannen op de agenda van de commissie te plaatsen. Er zijn nog maar weinig locaties waar nieuwbouw mogelijk is. Daarbij moet het college van Burgemeester en wethouders zich houden aan de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

Maandag 21 juni staat dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie. Graag ontvangen wij uw mening. Die kunt u sturen naar bboon@wassenaar.nl.

OZB in de kadernota

In de raad van 4 juli werd de Kadernota met een nipte meerderheid door de coalitie goedgekeurd. De Kadernota geeft de richting aan voor het college voor het komende jaar inclusief nieuw beleid en heeft weerslag op de komende begroting. Maar de Kadernota bevat veel zgn PM posten: er wordt geen bedrag vermeld zoals voor de beheerplannen (voor onderhoud groen, wegen, bruggen ed), het onroerend goed van de gemeente, de werkorganisatie enz. Gevolg: vele miljoenen aan uitgaven komen uit de hoge hoed en daar staan . geen serieuze bezuinigingen tegenover. Regeren is vooruitzien zegt het college. Prima uitgangspunt, maar om dekking te vinden voor de vele miljoenen wordt een nieuwe greep uit de reserves genomen (onwenselijk, daarover hebben wij het vaak gehad) en als klap op de vuurpijl een verhoging van de OZB met maar liefst 14 %. Daarbij nog een gedifferentieerd heffingspercentage op basis van de waarde van de woning. De woningen die worden bewoond door de middeninkomens worden relatief het hoogst aangeslagen. Bovendien een extra verhoging voor de duurdere woningen die al te maken hebben met een hogere OZB-waardebepalingsgrondslag. De OZB lasten (in Euro) in Wassenaar staan al jaren eenzaam aan de top, een treurig record waarover WatWassenaarWil regelmatig haar grote ongenoegen heeft laten blijken. WatWassenaarWil vindt dat je moet kijken naar wat men betaalt. De landelijke politiek wil dat de huishoudens meer kunnen besteden. Dan verhoog je niet de lasten. Bovendien handelen de coalitiepartijen in strijd met hun coalitieakkoord. Daarin staat uitdrukkelijk dat geen lastenverhogingen behoudens de officiële inflatie (ca 0.6%). Vorig jaar werd de OZB meer verhoogd dan de officiële inflatie. WatWassenaarWil stelde voor dit te wijzigen, maar de toenmalige wethouder wees dat af. De Kadernota bevat veel financiële open einden en risico’s. Geen serieus voorstel tot bezuinigen. Integendeel er moeten miljoenen uit de door de inwoners opgebrachte reserve bij. Zo wordt een rijke gemeente arm en ontstaan achterstallig onderhoud en tekorten. WatWassenaarWil staat voor degelijk financieel beheer. De motie van de VVD voor serieus opstellen van keuzes hebben we mede ondertekend. Verhoging van de OZB met meer dan de officiële inflatie (ca 0.6%) is voor WatWassenaarWil onaanvaardbaar. Dat hebben u beloofd en daar houden wij ons aan. Daarom stemden wij tegen de Kadernota- Maar we blijven ook meedenken aan een oplossing voor het financiële probleem, zonder dat dit leidt tot onnodige lastenverhoging.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.