Voor goed bestuur

Lees op deze pagina over actuele zaken zoals de startnotitie voor de nieuwe strandnota, en de nieuwste ontwikkelingen omtrent de bescherming van Wassenaars cultureel erfgoed in een nieuw bestemmingsplan.

Wat speelt er?

de fusie tussen de twee grootste lokale partijen is een feit!

Nieuw gemeentehuis, echt nodig?

Op 6 juni stond de begroting van de ambtelijke organisatie Duivenvoorde op de agenda. Het college heeft de raad voorgesteld opdracht te geven voor onderzoek naar een nieuw gemeentekantoor. Daardoor zou bespaard kunnen worden op de kosten. De bouw van een nieuw gemeentekantoor (samen met Voorschoten) gaat vele miljoenen kosten. Daarnaast wordt een nieuw kantoor voor u en de inwoners uit Voorschoten waarschijnlijk veel moeilijker bereikbaar. Dit is zo ingrijpend voor alle inwoners dat een besluit door de gemeenteraad alleen mogelijk is met een goede onderbouwing.

WatWassenaarWil en andere partijen (CDA,VVD) hebben dit voorstel daarom naar de prullenbak verwezen. Eerst, via de normale procedure (commissie, met de nodige onderbouwing, alternatieven enz.) politieke besluitvorming. WatWassenaarWil heeft daarbij nog aangeven dat over een zo controversieel onderwerp dat het hele dorp aangaat voorafgaand een referendum plaatsvindt met daarbij de nodige alternatieven.

In de praktijk leidt een nieuw gemeentekantoor vaak tot dramatische budgetoverschreidingen Er zijn veel voorbeelden waarbij het mis is gegaan (b.v. Leiderdorp, Leidschendam, Westland, Heuvelrug, enz.) Deze kostenoverschreidingen zijn jarenlang aanzienlijk hoger dan de beoogde besparingen.

In het artikel “het ene Gemeentekantoor is het andere niet” (Binnenlandsbestuur, oktober 2010) blijkt uit onderzoek onder 31 gemeenten dat er zeer grote verschillen zijn waarbij lokatie, uitstraling luxe enz een grote rol spelen in de kosten. Helder is dat je geen besparing bereikt bij hoge bouwkosten. Prestigieuze ontwerpen, uitvoering en inrichting leiden regelmatig tot forse budgetoverschreidingen. De trent lijkt een wedijver te zijn voor prestigieuzer en luxer, eventueel gecombineerd met een “dorpshuis” of cultureel centrum. Investeringen van vele miljoenen Euro belastinggeld. Dat willen we niet in Wassenaar. Een nieuw gebouw kost al snel (veel) meer dan € 500 per inwoner. En dat terwijl het op dit moment niet lukt om de begroting sluitend te maken. Er wordt meer uitgegeven dan er ontvangen wordt.

Bovendien is ons gemeentekantoor een paar jaar geleden verbouwd voor ca 3 miljoen Dat is dan weggegooid geld en moet je bij de kosten optellen.

Ook vindt WatWassenaarWil dat eerst onderzocht moet worden inhoeverre het veranderen van de huisvesting mogelijk is. En wat je daarmee kan besparen. Voor bepaalde afdelingen is de locatie niet belangrijk . Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van werklocaties. In verband met maatschappelijke ontwikkelingen is er een tendens naar flexibeler werken en thuis werken.

Maar kernvraag blijft op welke manier is het mogelijk om de kosten voor de organisatie te beperken. Met minder ambtenaren heb je bijvoorbeeld minder ruimte nodig

Onze mening over de toekomst van het strand

Wat Wassenaar Wil: Strand Wassenaar moet kleinschalig familiestrand blijven

De startnotitie voor de strandnota van oud-D66 wethouder mevrouw Verschoor had onder ondernemers van de strandpaviljoens onrust veroorzaakt en riep roept ook bij WWW vragen op.

Ons kleinschalige natuurlijke familiestrand is uniek en aantrekkelijk.

Er is veel kilometers rust en strand met maar 4 mooie klassieke houten strandpaviljoens.

De startnotitie was opgesteld na overleg met belanghebbenden en een voorbespreking met alle politieke partijen.

Veel van de breed gedragen wensen van de fracties zagen wij terug in deze startnotitie, maar met name de plannen voor jaarrondexploitatie en uitbreiding op het strand waren voor WWW een knelpunt.

Jaarrondexploitatie vergt veel extra investeringen zoals winterdicht- en stormbestendigheid van de (nieuw te bouwen, stenen?) paviljoens.

De vraag voor de exploitanten is of je die investeringen er uithaalt, en WWW vroeg zich af wat deze veranderingen zouden betekenen voor het karakter van het strand. Ook is er onvoldoende bekend of infrastructuur toereikend is. (gas, water enz). Bovendien kan het jaarlijkse roulatiesysteem niet in stand blijven. Welke strandpaviljoenhouder mag dan permanent op de dichtstbijzijnde plek staan bij de ingang ?

Wassenaar ligt op ca 4 kilometer van de kust, in de wintermaanden is er weinig toerisme en er is geen openbaar vervoer omdat vervoersmaatschappijen er geen heil in zien.

WWW vreesde dat jaarrondexploitatie en uitbreiding van paviljoens zou leiden tot meer.. Nu komen er volgens de startnotitie nog geen strandhuisjes, exploitanten zien er niets in. Maar als de infrastructuur er straks toch ligt, en er moet meer verdiend worden vanwege de investeringen…

Willen we die weg inslaan? In Wassenaar is brede steun voor het behoud van het kleinschalige familiestrand. WatWassenaarWil vindt dat we de wens van de Wassenaarders moeten blijven respecteren.

Saillant detail was dat op de dag dat de startnotitie het licht zag een delegatie van D66 onder leiding van het tweede kamerlid en oud-wethouder van Wassenaar Koser Kaya juist een protestfietstocht hield die eindigde bij de Wassenaarseslag, gericht tegen de sluipende bebouwing van strand en kuststrook!

WatWassenaarWil deelde dit protest. Wassenaar, net als de andere kustplaatsen, moet waakzaam blijven dat de kostbare stukjes natuur die wij nog hebben niet ten prooi vallen aan ongebreidelde ontwikkeling.

Duinrell : Coalitie negeert uitspraken Raad van State

Op 14 december j.l heeft de coalitie met de VVD het “conserverende” bestemmingsplan Duinrell goedgekeurd. Conserverend betekent dat je het bestaande plan overneemt inclusief de correcties van de Raad van State en alleen technisch wijzigingen doorvoert.

Wat Wassenaar Wil heeft geen steun verleend omdat het nieuwe plan beslist niet conserverend was noch de visie van de Raad van State heeft overgenomen.

Wat is er aan de hand?

De Provincie en de RvS vonden in 2008, naar aanleiding van bezwaren van de betrokken buurtvereniging, dat Duinrell te groot zou worden. Duinrell mocht zijn status quo handhaven met 1.1 tot 1.3 miljoen bezoekers en er mocht geen substantiele of structurele groei plaatsvinden, omdat de druk op de omgeving (natura 2000 gebieden en woningen) te groot zou worden. De leefbaarheid zou te veel worden aangetast. In feite hetzelfde als bij een industriegebied. De RvS heeft Duinrell voor de beoordeling van de druk op de omgeving in eerdere uitspraken gelijkgesteld met een industriegebied.

Ook heeft de RvS beperkingen opgelegd voor geluid, zichtbaarheid, attracties en bebouwingsdichtheid. Attracties mogen niet zichtbaar zijn in de omgeving. De bebouwingsdichtheid van attracties moest lager worden om de druk op het bos te verminderen. De RvS overwoog eerder (zoals later bij de Efteling) dat alle geluid inclusief het stemgeluid van de camping moet worden gemeten voor de bepaling van de maximale geluidsbelasting.
Dit alles zou overgenomen moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan.
Het college is van mening dat dit is gebeurd, maar bij bestudering van de tekst blijkt daar nagenoeg niets van. Integendeel, Duinrell kan groeien. Het college en vervolgens een groot deel van de gemeenteraad vindt kennelijk dat de opvatting van de RvS, toch het hoogste bestuursorgaan, er niet toe doet. Een merkwaardige opvatting die WatWassenaarWil niet deelt.

WatWassenaarWil heeft met amendementen de omissies willen repareren en met een motie het college de opdracht willen geven een toekomst visie te ontwikkelen: Hoe ziet t Duinrell er over 10 jaar uit? Dit standpunt kreeg initieel steun van een raadsmeerderheid en zelfs van de wethouder. Maar de VVD schorste de vergadering. In een besloten overleg met de coalitie partijen, waar WatWassenaarWil niet bij mocht zijn! (leve de democratie) werden de partijen en de wethouder in het VVD hok gejaagd. Het amendement dat Duinrell niet structureel noch substantieel mocht groeien werd van tafel geveegd. De rol van de VVD in dit dossier roept al jaren in de buurt en bij WatWassenaarWil grote vraagtekens op. De motie en de andere amendementen, niet meer dan een verduidelijking en koppeling met de visie van de Raad van State, werden naar de prullenbak verwezen.

Groen Links vond dat Duinrell naar 3 miljoen bezoekers mag gaan (mits gehandhaafd wordt, maar hoe?) De VVD vindt dat Duinrell absoluut niet in haar groei belemmerd mag worden.
Argument: Duirell is zo goed voor de economie van Wassenaar. Maar is dat wel zo?
WatWassenaarWil denkt van niet. De meeste bezoekers zijn dagjesmensen, die komen niet in het dorp. Wil je beter betalende toeristen dan blijkt uit onderzoek van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid), onderzoek van de gemeente naar aanleiding van de huidige structuurvisie, onderzoek van najaar 2015 van de winkeliers en uit de opvatting van deskundigen in de toeristenbranche dat die beter betalende bezoekers naar ander soort luxere vakantieverblijven gaan en naar musea etc. De door het college gedroomde toeristische koppeling van Duinrell met het nieuwe museum Caldenborgh zal er niet komen. Dat zijn naar onze mening echt geheel verschillende doelgroepen .

Wat nu ?

Duinrell kan onbeperkt groeien. De leefbaarheid van de omgeving en delen van Wassenaar dat we toch zo dorps en groen willen houden komen in het gedrang door verkeer en lawaai.
Niemand denkt er bij na wat de gevolgen zullen zijn. Hoe gaan we die verkeersstromen, naast de sluiprijders en strandgangers regelen? Het loopt nu al regelmatig vast. Hoe gaat dat met het lawaai? Er wordt nu al niet gehandhaafd.
De wethouder wil nu een overleg met de buurt. Maar wat kan de buurt nog afspreken als je naar 3 miljoen bezoekers gaat en de gemeente niet handhaaft ?

De buurtvereniging gaat nu noodgedwongen naar de Raad van State. Voor het behoud van de leefbaarheid van grote delen van Wassenaar.
Burgers worden weer onnodig op kosten gejaagd. De gemeente zal voor veel geld een advocaat in huren. Van úw belastinggeld.

Een onverkwikkelijke gang van zaken. 

Algemene ledenvergadering van 24 maart

24 maart jl. hielden wij een extra ledenvergadering o.m. in verband met de bestuurswisseling. Het was een zeer goede en levendige vergadering in "het ruime sop". Voorzitter Roeland van Berckelaer en secretaris Henriette Stradmeijer droegen hun taken over aan respectievelijk John May, onze nieuwe voorzitter en Philip Leembruggen, onze nieuwe secretaris. Het nieuwe bestuur nam met veel energie en nieuwe ideeen het stokje over, niet zonder eerst uitvoerig stil te hebben gestaan bij het overlijden van ons lid Andreas Mol. Andreas heeft postuum het erelidmaatschap van WWW gekregen, als erkenning voor al zijn inspirerende werk en belangenloze inzet voor de partij.  Fractievoorzitter Bart Boon gaf zoals altijd een politieke update.

Cultureel erfgoed, een nieuwe kans

Er is lang gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor ons cultureel erfgoed. Ook WatWassenaarWil heeft daar onder leiding van Bart Boon veel energie ingestoken. Helaas was het plan, in het zicht van de haven, gesneuveld.

Het college koos er voor om alleen panden met een zeer hoge cultuurhistorische waarde te beschermen tegen sloop. WatWassenaarWil, insprekers, experts en uiteindelijk gelukkig de hele raad waren niet tevreden met de door het college voorgestelde koers.

Eigenlijk een soort voortschrijdend inzicht in de beste aanpak.

Nu zal er tijdelijk een paraplubestemmingsplan in werking worden gesteld, en tegelijkertijd wordt er een nieuw bestemmingsplan cultureel erfgoed gemaakt met een vernieuwde aanpak waarbij enerzijds wel wordt tegemoet gekomen aan de wens tot versobering van regelgeving uit het coalitie-accoord, maar anderzijds de beeldbepalende zaken die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de cultuurhistorie van Wassenaar de bescherming krijgen die nodig is.

Algemene ledenvergadering

18 november jl vond een algemene ledenvergadering plaats in de Warenar. We hebben een avond goed gesproken en vergaderd met elkaar.

Bart gaf als fractievoorzitter een politieke update, waarbij natuurlijk vooral de begroting onderwerp van gesprek werd! Verder hebben wij ondermeer plannen gemaakt voor het 2e Lustrum en gekeken naar de presentatie van de nieuwe website.

WWW Raadsleden bekijken proefvlak De Paauw

WWW was goed vertegenwoordigd met twee raadsleden, Dorine en Boet, bij een uitleg in het kader van het opknappen en het herstel van Raadhuis de Paauw.

Deze week namen de collegeleden en een aantal raadsleden een kijkje bij de werkzaamheden aan het proefvlak dat wordt aangebracht op de achterzijde van Raadhuis De Paauw. Door het doek op de steigers kan al een glimp van het proefvlak worden opgevangen. Naar verwachting is het proefvlak half december klaar en dan worden de steigers weggehaald.

Het aanbrengen van dit proefvlak is onderdeel van de restauratie van De Paauw. De restauratievisie die hiervoor is opgesteld neemt 1858 als vertrekpunt voor de restauratie. Er is gekozen om een vrij groot proefvlak aan te brengen, zodat alle elementen die voorkomen in de gevel hierin kunnen worden meegenomen. Dit is nodig om de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de commissie WCE een gedegen advies te kunnen laten uitbrengen. De detaillering in de houten kozijnen wordt weer zichtbaar door het verwijderen van alle oude verflagen. Er wordt gewerkt met bijzondere materialen als lijnolieverf, wat oorspronkelijk ook op het gebouw zat. Ook de ornamenten worden weer teruggebracht in hun oorspronkelijke staat.

Of de hele Paauw wordt zoals het proefvlak laat zien, hangt af van verschillende factoren. Zo zal eerst de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de commissie WCE een advies uitbrengen. Aan de hand daarvan wordt berekend wat het zou kosten als de hele buitenzijde wordt gerestaureerd zoals bij het proefvlak is gebeurd. Dit wordt verwerkt in een voorstel dat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

De begroting is gatenkaas

Er is een groot financieel probleem. De begroting 2016 wordt sluitend gemaakt door fors interen op de algemene reserve. Bovendien gaan de gemeentelijke kosten (weer) omhoog, o.a. door onnodige personeelsuitbreidingen. D66 wethouder Financiën Verschoor zei tijdens de begrotingsbespreking dat verhogen van de belastingen een oplossing is.WWW vindt dat er fors moet worden bezuinigd, o.a. op ambtenaren en bestuurskosten.

Vorig jaar vroeg WWW het slechte groen, bestrating en water aan te pakken. Er is niets gebeurd. De kosten van goed onderhoud en wegwerken van achterstanden zitten niet in de begroting.

18 posten, in totaal vele miljoenen, zijn niet opgenomen, zodat het gat onvermijdelijk nog groter wordt.

WWW wilde met moties bijsturen. De coalitie en de (terecht) veel commentaar leverende VVD negeerden de voorstellen van WWW ter verbetering.

Door partijen uit coalitie en oppositie wordt echter onderkend dat het structureel mis zit. Toch stemden de coalitie en VVD vóór de begroting. Waarom de zaak niet NU aangepakt. Weer een jaar gemist om orde op zaken te stellen.WWW stemde dan ook tegen de gatenkaas-begroting en blijft pleiten voor een structurele verandering. De genoemde suggestie van wethouder Verschoor - nog hogere lasten - moet voorkomen worden.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.