Voor goed bestuur

WatWassenaarWil, de grootste en oudste lokale partij, is opgericht in 2005 met het doel zich in te spannen voor een democratisch goed bestuur van onze gemeente.

Lees verder »

Wil gemeente stiekem verhuizen?

Onlangs is een intern memo (6 december jl.) boven water gekomen (dank aan de speurzin van de VVD) waarin staat dat in de loop van 2017 alle ambtenaren van Voorschoten en Wassenaar in een gezamenlijk gebouw worden ondergebracht inclusief de colleges en de griffies. Dit zou een besparing van 0.5 miljoen voor Wassenaar op moeten leveren op haar bijdrage aan de gemeenschappelijke werkorganisatie en bij de begroting voor 2017 zijn goedgekeurd door de raad.

Maar de raad heeft daarover helemaal geen besluit genomen. Er is alleen afgesproken dat er een onderzoek komt met kostenplaatje, locaties, alternatieven enz. Daarover zou de raad besluiten, die uiteindelijk ook de benodigde middelen ter beschikking moet stellen.

Het college laat na de raad te informeren en wil dit zonder opdracht en instemming van de raad doordrammen.

De wethouder voerde in de commissie het argument aan voortvarend te handelen om beoogde besparing in 2017 uit te voeren En dat dit een zaak is voor het Dagelijks Bestuur van de werkorganisatie. WatWassenaarWil vindt dit geen vrijbrief voor het college om zonder de raad er bij te betrekken uitvoering te geven aan de verhuisoperatie

De wethouder gaf ook aan in een later stadium de raad in te willen lichten. Dat is de omgekeerde wereld. De raad wordt pas ingelicht terwijl alles al geregeld zou zijn en geen weg terug is. Dit is in strijd met de tijdige actieve informatieplicht, niet transparant en ondemocratisch.

Waarom mag de raad daar niets van vinden? We zijn geen Noord Koreaanse applausmachine.

Momenteel wordt de uitkomst van het bestuurskracht-onderzoek besproken. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de gemeente en wat gaan we aan die laatste doen?

Dat juist de werkorganisatie (ondanks alle hoera verhalen) daarin als zwak punt naar voren kwam heeft niemand verbaasd. De recent ontvangen ernstige signalen met een brandbrief uit de werkorganisatie bevestigen dit.

Oorzaak: Slechte bestuurlijke aansturing en gebrek aan serieuze aandacht vanuit college. Ook het management gaat niet vrijuit.
Wordt dus tijd voor goed objectief/feitelijk onderzoek door organisatie advies bureau.

(Of dat moet leiden tot meer personeel zal dan moeten blijken).

Eerst zal dan besloten moeten worden hoe we daar mee verder gaan, versterken of opsplitsen. De keuze voor een gebouw is dan een afgeleide daarvan, geen startpunt.

WatWassenaarWil zal er op toezien dat de juiste volgorde wordt gevolgd en uw belastinggeld niet wordt verspild.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt nu lid!

Agenda

12-12-2016

ALV

Algemene ledenvergadering woensdag 22 maart 20.00 uur in 't Ruime Sop.

Lid of donateur worden

Door lid te worden van WatWassenaarWil kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Wordt lid van WatWassenaarWil voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 91 INGB 0004 8306 31 ten name van WatWassenaarWil, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.